God Beschermt Israel

Nieuws

God beschermt Israel

Tekst Henk van Groen

Afgelopen meimaand was ik in de gelegenheid om Israël te bezoeken. Een hernieuwde wens om kennis te maken met een land dat voortdurend de actualiteit raakt en mij als christen triggert. Afgezien van de Bijbelse betekenis en de enorme diepgang in mijn geloofsleven is het een hightech land met een focus op de toekomst, waar orthodoxie en de 21ste eeuw elkaar ontmoeten.

Twee hoogtepunten wil ik specifiek noemen: het bezoek aan de Klaagmuur en een wandeling op de stadsmuren van Jeruzalem.

De focus op een oud deel van het voormalige tempelcomplex laat je opnieuw beseffen dat de Here Jezus hier ooit gestaan en gelopen heeft. De plek waar het allemaal geëindigd is en waar koningen hun support of afvalligheid betoond hebben aan de Eeuwige Schepper. Het liet mij niet onberoerd en ik vond het een emotionele ervaring. De mens is dus slechts een passant in het aardse leven.

Een andere fantastische en zeer emotionele ervaring vond ik de deelname aan de organisatie Never Be Silent. Iedere morgen om 8.45 uur verzamelen wachters op het plein gelegen buiten de ingang van de Jaffa Poort in Jeruzalem, één van de poorten van de ‘Oude Stad’. Om 09.00 uur vertrokken we naar de muur. Met je Bijbel in de hand loop je met tientallen Christenen over de muren van Jeruzalem en proclameer je Bijbelteksten over het hedendaagse Jeruzalem en ga je met Christenen in gebed.

De wandeling nam ongeveer 3 uur in beslag. Na afloop dronken we koffie en was er ruimschoots gelegenheid om met elkaar van gedahten te wisselen over de wachtersdienst.

Een greep uit de vele proclamaties: De HEER heeft Uw voorouders liefgehad en hun nageslacht uitgekozen, en Hij Zelf heeft U met Zijn grote macht uit Egypte bevrijd en ter wille van U volken verdreven die groter en machtiger waren dan U, om U hun land binnen te leiden en het U in eigendom te geven, zoals dat nu gebeurt. (Deuteronomium 4:37-38)


`Want U bent een volk dat aan de HEER, Uw God, is gewijd. U bent door Hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. Het is niet omdat U talrijker was dan de andere volken dat hij U lief kreeg en uitkoos ­ U was het kleinste van allemaal! Maar omdat Hij U liefhad en zich wilde houden aan wat Hij Uw voorouders onder ede had beloofd... (Deuteronomium 7:6-8)

Maar omdat de HEER, Uw God, U liefhad, heeft Hij Bileam geen gehoor geschonken en de vervloeking in een zegening omgezet.

(Deuteronomium 23:6)

Hij vond het in een dorre woestijn, in een niemandsland vol van gevaar. Hij omringde het met zorg en met liefde, koesterde het als zijn oogappel. Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de HEER zijn volk

geleid... (Deuteronomium 32:10-12)

Hij kreeg Israëls stammen lief, Hij hield al de zijnen in zijn hand. Ze waren gezeten aan zijn voeten en ontvingen zijn onderwijzing. De HEER laat zijn lieveling bij Zich schuilen. Zijn kind omarmt Hem van vroeg tot laat, het nestelt zich veilig op zijn rug. Wie is zo gelukkig als U, Israël? Geen ander volk liet de HEER de overwinning. Hij is het schild dat U beschermt... Deuteronomium 33:3,12,29)

Hij koos voor ons een eigen land, de trots van Jakob, het volk dat Hij lief heeft. (Psalm 47:5)

Geef Uw duifje niet prijs aan de wilde dieren, vergeet Uw vernederd volk niet voorgoed. (Psalm 74:19)

Tegen Uw volk smeden zij een complot, ze spannen tegen Uw lieveling samen, en zeggen: `Kom, wij verdelgen dit volk, Israëls naam zal nooit meer worden genoemd.’ (Psalm 83:4-5)

Zij vertrappen Uw volk, HEER, onderdrukken Uw liefste bezit, Nee, de HEER zal Zijn volk niet verstoten, zijn liefste bezit niet verlaten. (Psalm 94:5,14)

Hij verhoogt het aanzien van Zijn volk, de roem van al wie Hem trouw zijn, het volk van Israël, dat Hem nabij is. (Psalm 148:14)

Op die dag zal de HEER het land tot bloei brengen, het zal als een kostbaar sieraad zijn. (Jesaja 4:2)

Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse macht en, de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. (Jesaja 5:7)

Op die dag zal men de prachtige wijngaard bezingen. Ik, de HEER, houd de wacht over mijn wijngaard, steeds opnieuw bevloei Ik hem. Dag en nacht zal Ik de wacht houden... (Jesaja 27:2-3)

Luister naar Mij, volk van Jakob en al wat er van Israël nog over is ­ van de moederschoot af door Mij gedragen, door Mij gekoesterd vanaf de geboorte: Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid zal Ik je steunen. Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen, Ik zal je steunen en beschermen. (Jesaja 46:3-4)

Het doel is te bidden voor Jeruzalem en daadwerkelijk met de bijbel te getuigen van Gods liefde en waarheid. De verbondenheid met Israël als volk wordt daarmede onderstreept. Reden temeer om ooit nog een keer terug te keren naar dit geweldige land. Bijbels gezien is het niet interessant, wel de prestatie van het Joodse volk en hun roots en sporen vanuit het OT. Gezien de Bijbelse profetie en de rol van Israël daarin mogen en meten wij altijd als Christen achter dit volk blijven staan. IN LIEFDE.© Copyright. All Rights Reserved.

Made by Fox Engineering & Support